سلام دوستان

با این سورس میتوانید در صورتی که دشمن به محدوده مشخص شده وارد شد به صورت خودکار شلیک شود(یه جورای شبیه به برج مراقبت است)

 

دانلود سورس