سلام

با این رفتار میتوانید اشیا را در کانستراکت از جایی به جای دیگر مننتقل کنید